Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, công văn được đưa ra dựa trên tinh thần đẩy mạnh quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu, Cục Hải quan Hải Phòng kiên quyết không gây khó khăn, phiền hà, không thực hiện thêm các thủ tục hành chính ngoài quy định.
 
Mặt khác, theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp, công dân được làm những việc pháp luật không cấm; cơ quan hải quan, công chức hải quan chỉ được làm những việc pháp luật quy định.
 

Công chức hải quan tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất doanh nghiệp gia công. (Nguồn: Cục HQ Hải Phòng)

Theo quy định hiện hành, nội dung quy định kiểm tra cơ sở sản xuất được quy định tại khoản 3 Điều 57 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 37 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính trong đó không quy định nội dung kiểm tra điều kiện về phòng cháy chữa cháy và môi trường.
 
Điều kiện đảm bảo về phòng cháy chữa cháy (Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013) và môi trường (Luật Bảo vệ môi trường năm 2014) sẽ do các cơ quan chức năng khác kiểm tra theo quy định của pháp luật theo đúng chức năng và thẩm quyền.
 
Khoản 37 Điều 1 Thông tư 39 (sửa đổi Điều 57 Thông tư 38) về kiểm tra cơ sở, năng lực gia công, sản xuất hàng xuất khẩu, nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu có quy định rõ về 3 nội dung kiểm tra như sau:
 
Một là kiểm tra địa chỉ cơ sở gia công, sản xuất, nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu: kiểm tra địa chỉ cơ sở gia công, sản xuất, nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm xuất khẩu ghi trong thông báo CSSX hoặc ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 
Hai là kiểm tra ngành nghề đầu tư kinh doanh: đối chiếu nội dung ngành nghề doanh nghiệp công bố thông tin theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Luật Đầu tư với thực tế hồ sơ và hoạt động nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị của tổ chức, cá nhân;
 
Ba là kiểm tra nhà xưởng, máy móc, thiết bị.